Pomorskie pomaga

22/10/2020

Wyszukaj wpisu


Kategorie wpisów


Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Powiat Gdański w ramach projektu „Pomorskie pomaga” otrzymał Grant, którego celem jest realizacja wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. W ramach Grantu pomocą zostanie objętych 48 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 3-miesięcznych dodatków dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna kwota Grantu wynosi 208 800,00 zł.

Dodatkowo w ramach w/w Grantu pomocą zostanie objętych 49 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie,

na miesiąc październik,listopad – kwota: 142 100zł. 

Łączna kwota grantu: 350 900 zł.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content