Informacje niezbędne DO UBIEGANIA SIĘ O

PRZYJĘCIE DO DPS

Zasady kierowania do Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, którego treść mówi, że osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu za zgodą osoby ubiegającej się, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych zgoda opiekuna prawnego oraz Postanowienie Sądu o możliwości umieszczenia osoby bez jej zgody.
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wszystkie decyzje o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej
  • dokumentację medyczną (w tym orzeczenia lekarskie, zaświadczenie lekarza psychiatry o możliwości przebywania osoby w DPS o profilu – dla osób przewlekle psychicznie chorych lun dla niepełnosprawnych intelektualnie)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • zgodę na ponoszenie odpłatności osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego
  • pisemną zgodę na pobyt w Domu Pomocy Społecznej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej: zaświadczenie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej/kurateli; postanowienie Sądu o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody.

 

Schemat kierowania osób do domu pomocy społecznej

Skip to content