prawa i obowiązki

MIESZKAŃCA

 1. Mieszkaniec zachowuje w Domu wszelkie nabyte dotychczas prawa.
 2. Mieszkaniec ma prawo do otrzymania informacji, przed przyjęciem do Domu, od pracownika socjalnego o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.
 3. Każdy mieszkaniec ma prawo do korzystania ze wszelkich usług świadczonych zgodnie ze standardem przez Dom. Zakres i rodzaj usług wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca oraz w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca.
 4. Mieszkaniec ma prawo do:
  • godnego traktowania
  • wyboru stylu i sposobu życia w ramach funkcjonowania Domu,
  • regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
  • przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora, a w przypadkach szczególnych po uzyskaniu zgody lekarza lub sądu rodzinnego,
  • uczestniczenia w działalności Rady Mieszkańców,
  • przyjmowania odwiedzin w sposób nienaruszający praw innych mieszkańców,
  • ochrony danych osobowych,
  • usług opiekuńczo, bytowych, wspomagających rehabilitacyjnych,
  • posiadanie własnego wyposażenia do zajmowanego pokoju,
  • bezpiecznego przechowywania rzeczy wartościowych,
  • zgłaszania skarg i wniosków,
  • zwrotu opłaty za pobyt w Domu za 21 dni nieobecności w ciągu roku kalendarzowym,
  • zachowania w tajemnicy przez personel wszystkich informacji o stanie swojego zdrowia i natury osobistej.
 5. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do współdziałania w realizacji swojego indywidualnego planu wspierania, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten był możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
 6. Mieszkaniec jest zobowiązany do:
  • godnego traktowania i przestrzegania praw innych mieszkańców,
  • ponoszenia opłat za pobyt w Domu,
  • zgłaszanie nieobecności w Domu,
  • przestrzegania regulaminu, zarządzeń wewnętrznych i przyjętych procedur,
  • poszanowania mienia Domu i współmieszkańców,
  • dbania o higienę i wygląd zewnętrzny,
  • szacunku dla innych w kontaktach interpersonalnych.
Skip to content