Oferta pracy: kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego

12/12/2022

Wyszukaj wpisu


Kategorie wpisów


1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż w pomocy społecznej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierownika.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność praktycznego stosowania prawa, a w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych aktów prawnych związanych z pomocą społeczną, niepełnosprawnością,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w stresujących warunkach,
 • konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, wysoka kultura osobista. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja pracy i kierowanie Zespołem Opiekuńczo-Terapeutycznym, opracowywanie grafików pracy,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością zespołu, kontrolowanie terminowego wykonywania zadań – egzekwowanie jakości i dyscypliny pracy oraz przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • odpowiedzialność za jakość świadczonych usług opiekuńczych oraz terapeutycznych Domu,
 • udział w tworzeniu Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańca DPS poprzez koordynację działań zespołu opiekuńczo-terapeutycznego,
 • przygotowywane i wprowadzanie nowych procedur i instrukcji celem ulepszenia funkcjonowania Domu,
 • sprawowanie nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym i mieniem Domu,
 • pomoc przy przyjmowaniu nowego mieszkańca Domu,
 • informowanie na bieżąco kierownika działu o stanie realizacji zadań w kierowanym zespole i wszelkich zagrożeniach w ich sprawnym i terminowym wykonaniu,
 • inne zadania mające na celu zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy wszystkim mieszkańcom Domu.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie na cały etat od stycznia 2023 roku,
 • praca w budynku parterowym z koniecznością przechodzenia do budynku głównego piętrowego, wyposażonego w windę,
 • praca od poniedziałku do piątku,
 • praca związana z kontaktem z mieszkańcami DPS,
 • stanowisko wyposażone w  monitor komputerowy, drukarkę, środki łączności, dostęp do sieci Internet,
 • wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960, z późn. zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśny w Zaskoczynie”.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) Curriculum Vitae, 

3) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe,

4) kserokopia świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (dotyczy osób aktualnie zatrudnionych),

5) oświadczenie kandydata (własnoręcznie podpisane) o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie” w terminie do dnia 22 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do DPS).

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz oferty które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie maja prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu ewentualnego kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP-u i na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Wybrany kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymogów formalnych, nie przystąpią do naboru lub wpłyną po terminie zostaną komisyjnie zniszczone bezpośrednio po zakończeniu naboru. Dokumenty osób, które nie zostaną wybrane do zatrudnienia zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem, zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród wyłonionych kandydatów.

Skip to content